youtube
instagram

W związku z upływem z dniem 31 grudnia 2019r. czteroletniej kadencji ławników sądowych, Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu zwrócił się do Rady Miejskiej Międzychodu o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

1.Do Sądu Rejonowego w Szamotułach - 1 ławnik.
2. Do Sądu Rejonowego Poznań- Grunwald i Jeżyce - 1 ławnik do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Na podstawie art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) Rada Miejska Międzychodu dokona wyboru ławników na kadencję 2020-2023.


Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa dnia 30 czerwca 2019 roku.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia oraz inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 3. co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Międzychód.

Ławnikiem może być ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni z praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek załączyć:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby (koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa),
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz 2018r. poz. 1000 i 1544) stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika (koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika),
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji (koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia
z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa
).

Dokumenty ww. powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której wyżej mowa.

Osoby zainteresowane kandydowaniem oraz organy i instytucje uprawnione ustawowo do zgłaszania kandydata na ławników sądów powszechnych, mogą odbierać karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie,
ul. Marszałka Piłsudskiego 2, w pok. nr 15 – Biuro Rady Miejskiej Międzychodu
lub w Biurze Obsługi Interesanta (w godzinach pracy urzędu) bądź ze strony internetowej pod adresem:
http://bip.miedzychod.pl/dokumenty/2050

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika jest dostępna na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne/

Wypełnione karty zgłoszenia wraz z kompletem załączników należy składać do 30 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie, ul. Marszałka Piłsudskiego 2,
 w pok. nr 15 – Biuro Rady Miejskiej Międzychodu lub w Biurze Obsługi Interesanta
(w godzinach pracy urzędu).

Dokumenty do pobrania:

 1. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
 2. Zapytanie do Krajowego Rejestru Karnego.
 3. Oświadczenie kandydata na ławnika (dotyczące prowadzonych przeciwko kandydatowi na ławnika postępowań z oskarżenia publicznego i przestępstw skarbowych oraz posiadanej wiedzy rodzicielskiej)
 4. Zaświadczenie lekarskie
 5. Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika sądowego

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Międzychodu

                                                                                Dariusz Nowak

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2