youtube
instagram

  

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników po 1 września 2019 roku.

 

1.Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie – Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Międzychodzie, ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód, pokój nr 208

 

2. Telefon kontaktowy:

(95) 748 25 25 wew. 104

 

3. Sposób załatwienia:

Dofinansowanie przyznawane jest w trybie decyzji administracyjnej na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od daty zdania przez młodocianego pracownika egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w określonym zawodzie.

 

4. Wymagane dokumenty:

 • wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,
 • kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,
 • kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
 • kopię odpowiednio: dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji / rejestru,
 • wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • oświadczenie o otrzymaniu lub nie otrzymaniu pomocy de minimis  w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, 
 • oświadczenie o informowaniu o zmianie uzyskanej pomocy de minimis, (zobowiązanie),
 • oświadczenie o wartości poniesionych kosztów.

 

Wszystkie kopie dokumentów muszą być za zgodność z oryginałem.

 

Pracodawcy zobowiązani są do dostarczenia zgłoszenia o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem. Zgłoszenie powinno być dostarczone do burmistrza (wójta, prezydenta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego.

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

 1.  Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem
 2.  Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 4. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
 5. Oświadczenie o wartości poniesionych kosztów
 6. Zobowiązanie 
 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2